obowiązki palety

 
 

1) przygotowanie i opakowanie Przesyłki w sposób nadający się do przewozu
środkami transportu drogowego oraz umożliwiający dostarczenie i wydanie
Przesyłki bez ubytku i uszkodzeń
2) należyte oznaczenie Przesyłki poprzez oznakowanie każdej Jednostki
transportowej składającej się na daną Przesyłkę,
3) wystawienie dla Przesyłki Dokumentu przewozowego oraz jego kompletne,
prawidłowe wypełnienie,
4) załączenie do Dokumentu przewozowego wszelkich dokumentów niezbędnych dla
prawidłowego wykonania przewozu oraz wszelkich dokumentów wymaganych
obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie
należy umieszczać w przyldze ani w kopercie,
5) udzielenie Przewoźnikowi kompletnych, dokładnych i zgodnych ze stanem
faktycznym informacji niezbędnych do realizacji przewozu Przesyłki;
6) zakończenie Załadunku i wydanie Przesyłki do przewozu w Miejscu nadania, w
Oknie czasowym załadunku i w czasie nie dłuższym niż 30 minut od chwili
podstawienia środka transportu;
7) udzielanie Przewoźnikowi wykonalnych wskazówek co do postępowania na
wypadek wystąpienia przeszkód w przewozie lub wydaniu Przesyłki;
8) zapewnienie odbioru Przesyłki w Miejscu dostawy oraz zapewnienie zakończenia
Rozładunku w czasie nie dłuższym niż 30 minut od podstawienia środka
transportu;
9) udzielania, na życzenie Przewoźnika, pomocy w kontakcie z Odbiorcą Przesyłki.


WSTECZ

 
 
© PMKurier 2011, All Rights reserved.